< Powrót
22
maja 2017
Tekst:
Andrzej Szrubkowski
Zdjęcie:
ŻPT

Komisja Techniczna regat PoZŻ rozpoczyna działalność

Obwieszczony przed miesiącem zamiar skonstruowania organu, którego zadaniem miałoby być merytoryczne oraz bezstronne nadzorowanie i analizowanie przebiegu rywalizacji w pomorskich regatach wymienionych w Kalendarzu Pucharu Bałtyku Południowego, został właśnie zrealizowany poprzez powołanie Komisji Technicznej regat Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Potrzeba powołania Komisji Technicznej (KT) wynikła nie tylko z powodu konieczności przeciwdziałania mylnie pojmowanym zasadom liberalizmu obowiązującego w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żeglugi jachtów rekreacyjnych, a szczególnie w celu zapobieżenia przenoszenia ich wprost na terytorium regat tychże jachtów. Żegluga regatowa jak wiemy, poza przyjemnością żeglowania, niesie ze sobą dodatkową atrakcję w postaci emocji związanych z rywalizacją o zwycięstwo.

Jak uczy doświadczenie, szczególnie ostatnich 2-3 lat, stan emocjonalny niektórych załóg biorących udział w regatach uległ destabilizacji w stopniu powodującym zaistnienie możliwości wystąpienia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żeglugi, ale również w sposób istotny naruszający normy zachowań obowiązujących w regatowym środowisku żeglarskim, objawiające się nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów, w tym formuł pomiarowych. Obserwowane, niekorzystne zjawiska spowodowane często działaniem nieświadomym, wskazują na brak znajomości obowiązujących przepisów.

Druga kategoria wykroczeń, popełnianych świadomie, jest szczególnie niebezpieczna, albowiem stanowi zagrożenie gwarantowania funkcjonowania działalności środowiska regatowego na poziomie adekwatnym dla społeczeństwa cywilizowanego. Dalsze utrzymywanie stanu charakteryzującego się postępującą degrengoladą objawianą poprzez powszechną niemoc wobec działalności jednostek zajmujących się mało konstruktywną krytyką postępowania osób ich zdaniem winnych popełnienia wykroczeń, stało się zaniechaniem grożącym brakiem poszanowania jakichkolwiek zasad. Zadziwiającymi są postawy osób mogących przeciwdziałać nagannym zachowaniom. Charakterystyczne jest:
– unikanie przez uczestników regat składania protestów,
– wyszukiwanie przez sędziów  przyczyn formalnych uzasadniających odrzucenie przyjęcia protestu,
– skupianie się arbitrów na stronie formalnej, a nie merytorycznej protestowanego wykroczenia.

Efektem jest zastępowanie konstruktywnego, merytorycznego działania, towarzyskimi spekulacjami oraz subiektywnymi opiniami, tworzonymi na podstawie donosów, które zgodnie z zasadą funkcjonowania plotki zaczynają żyć własnym życiem. Cierpi atmosfera amatorskiej rywalizacji żeglarskiej.

Nie należy mieć złudzeń, Komisja Techniczna nie uzdrowi sytuacji bez zgodnego współdziałania uczestników regat. Wynik jej działania zależeć będzie od woli wykorzystania efektów prowadzonych inspekcji i obserwacji przez czynniki sprawcze: organizatora, sędziego głównego i uczestników.

W nadchodzącym sezonie praca Komisji Technicznej zostanie nastawiona głównie na rzecz pogłębiania wiedzy o przepisach oraz budowanie świadomości o konieczności składania protestów, eliminowaniu donosów i mnożeniu podejrzeń oraz nieproduktywnemu „biciu piany”. Posłuży też do testowania przyjętych założeń, których wyniki zostaną wykorzystane w modyfikacjach zasad obowiązujących w następnych sezonach.

Powołana w piątek 19 maja przez prezesa PoZŻ Komisja Techniczna w składzie: Andrzej Szrubkowski -przewodniczący, Jarosław Górski i Michał Ruciński – członkowie, podejmuje działalność ze skutkiem natychmiastowym. Jej podstawowym zadaniem będzie merytoryczna ocena stanu faktycznego z zakresu przestrzegania podstawowych przepisów formuł KWR i ORC oraz najistotniejszych elementów wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi w zależności od akwenu regat – Zatoka Gdańska/Bałtyk.

Efektem dodatkowym ma być stworzenie zapory dla pojawiających się subiektywnych komentarzy osiągających poziom właściwy pieniactwu, które są próbą zastąpienia dopuszczalnych procedur protestowych aktami o cechach terroryzowania. Tolerowanie tego typu wystąpień jest wyrażeniem zgody na obniżanie poziomu satysfakcji uczestników regat z osiągniętego w nich wyniku. To psuje atmosferę i niweczy wysiłek nie tylko organizatorów, ale pośrednio również innych żeglarzy.

W pierwszym sezonie działalności Komisji Technicznej, będzie ona przeprowadzać inspekcje jachtów oraz prowadzić obserwacje w trakcie wyścigów, głównie pod kątem gromadzenia doświadczeń oraz tworzenia bazy danych służącej do tworzenia modyfikacji przepisów, w sposób czyniący jej działalność przydatną dla uporządkowania organizacji i przebiegu regat w latach przyszłych.

Działalność KT wywoła zapewne wiele komentarzy, będzie też wymagała wielokrotnie tworzenia interpretacji wprowadzonych lokalnych, pomorskich przepisów skonstruowanych na bazie przepisów formuł wyrównawczych ORC i KWR oraz World Sailing Offshore Special Regulation Category 3 (OSR Cat.3). Przepisy lokalne oblikowane są stronie PBP. Przepisy źródłowe World Sailing, ORC i KWR dostępne są na stronach: www.sailing.org, www.orc.orgkwr-swiadectwa.pl

Uprawnienia Komisji Technicznej upoważniają jej członków wyłącznie do ustalenia stanu faktycznego oraz w przypadku stwierdzenia rażącego przekroczenia przepisów, złożenia na ręce sędziego głównego lub przedstawiciela organizatora stosownej informacji. Sposób wykorzystania poczynionych ustaleń wykracza poza kompetencje KT.

O ile przewidziany zakres inspekcji i obserwacji dotyczący formuł KWR i ORC nie powinien nieść ze sobą konieczności stosowania dodatkowych interpretacji, o tyle zakres inspekcji dotyczący OSR Cat.3 w niektórych pozycjach będzie musiał być interpretowany indywidualnie, np. nie wszystkie jachty posiadają relingi. W tym przypadku w odniesieniu do regat rozgrywanych wyłącznie w porze dziennej na Zatoce Gdańskiej, inspekcja dotycząca relingów zostanie przeprowadzona na jachtach, które posiadają reling i ograniczy się do sprawdzenia stanu technicznego oraz stopnia napięcia lin. W podobny sposób traktowane będą inne, trudne do przewidzenia sytuacje dotyczące indywidualnych przypadków.

Ten dowolny i niejednoznaczny sposób stosowania ustanowionych przepisów, będzie używany wyłącznie w ograniczonym okresie. Po skonstatowaniu upowszechnienia się wiedzy o wprowadzonych przepisach, dowolność zostanie ograniczona, choć pozostanie problem relingów na jachtach określanych jako sportboat.

Poważnym wyzwaniem dla organizatorów regat, ale również ich uczestników okazać się może problem wyznaczenia właściwego wyprzedzenia terminu zakończenia przyjmowania zgłoszeń do regat, który jest konieczny dla wykonania inspekcji przedstartowej na reprezentatywnej liczbie zgłoszonych jachtów.

W okresie wstępnym liczba jachtów kontrolowanych przed pierwszym wyścigiem będzie bardzo ograniczona.

Powyższa, skrócona analiza wskazuje na znaczną liczbę niewiadomych, z którymi przyjdzie się zmierzyć nie tylko członkom Komisji Technicznej, ale również komisjom sędziowskim, organizatorom regat i samym uczestnikom. Test wprowadzanego systemu nastąpi już podczas Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta 2017.

Dokumenty

PODZIEL SIĘ OPINIĄ