< Powrót
2
listopada 2021
Tekst:
PZŻ
Zdjęcie:
PZŻ
armtora Pogorii

Konkurs na armatora STS „Pogoria” rozstrzygnięty

Polski Związek Żeglarski informuje, iż rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie Biura Armatorskiego STS „Pogoria”. Jednocześnie Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego wydał oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do zarzutów wystosowanych przez dotychczasowego armatora STAP w przedmiotowej sprawie. 

Ogłoszenie wyników Konkursu na prowadzenie Biura Armatorskiego STS „Pogoria”

Polski Związek Żeglarski informuje, że Komisja konkursowa powołana Uchwałą nr 20/Z/XXXIX Zarządu PZŻ z dn. 21 października 2021 r. do przeprowadzenia Konkursu na prowadzenie Biura Armatorskiego STS „Pogoria” przeprowadziła postępowanie konkursowe w dniu 29 października 2021 r.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta. Komisja konkursowa zapoznała z przedstawionymi przez oferenta dokumentami i następnie dokonała analizy oferty pod względem formalnym oraz oceny oferty pod względem merytorycznym zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o konkursie na prowadzenie Biura Armatorskiego STS „Pogoria”.

Po uwzględnieniu analizy formalnej i oceny merytorycznej oferty Komisja konkursowa jednomyślnie zaakceptowała ofertę i rekomendowała Zarządowi PZŻ wybór oferenta tj. Pomorskiego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Gdyni jako podmiotu do prowadzenia Biura Armatorskiego STS „Pogoria”.

Mając na uwadze powyższe dn. 30 października 2021 r. Zarząd PZŻ zatwierdził wyniki Konkursu na prowadzenie Biura Armatorskiego STS „Pogoria” i dokonał wyboru Pomorskiego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Gdyni jako podmiotu do prowadzenia Biura Armatorskiego STS „Pogoria”.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie zmiany armatora STS Pogoria i zarzutów kierowanych przez dotychczasowego armatora STAP.

Oświadczenie Zarządu PZŻ

Nie sposób nie odnieść się do zarzutów jakie padają ze strony Zarządu The Sail Training Association Poland (oświadczenie STAP z dnia 27 października 2021 roku) w kierunku całego Polskiego Związku Żeglarskiego, jak i personalnie w kierunku członka Zarządu – Bogusława Witkowskiego. Prezes PZŻ Tomasz Chamera w dniu 28 października 2021 roku wniósł o sprostowanie umieszczonego przez Zarząd STAP oświadczania, jako zawierającego treści nieprawdziwe, co jednak nie odniosło zamierzonego skutku. Tym samym wyjaśniamy, że informacje zawarte w rzeczonym oświadczeniu mają charakter wybiórczo zebranych dat i faktów, które w żaden sposób nie przedstawiają sytuacji aktualnie zawisłej nad Żaglowcem Pogoria.

PZŻ jako współwłaściciel STS „Pogoria” powziął poważne obawy, co do dalszego funkcjonowania Żaglowca, po tym jak na jednym z pierwszych tegorocznych spotkań Rady Armatorskiej Zarząd STAP oświadczył, że nie posiada środków finansowych niezbędnych do utrzymania STS Pogorii, wskazując przy tym, że STS „Pogoria” przynosi ogromne straty. Dlatego też Zarząd PZŻ – po otrzymaniu kolejnych szczątkowych danych finansowych – podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia audytu finansowego, którego celem jest sprawdzenie gospodarki finansowej Biura Armatorskiego prowadzonego przez STAP. Podkreślenia wymaga, że możliwość taką przewiduje sama Umowa armatorska, łącząca STAP oraz PZŻ (§7 Umowy z dnia 21 listopada 2015 roku).

Ponadto, na posiedzeniu właścicielskim oraz Rady Armatorskiej w dniu 15 października 2021 roku przedstawiona została przez przedstawicieli STAP i następnie podjęta uchwała Rady Armatorskiej, w której to uchwale Rada Armatorska wyraziła zgodę na rozwiązanie – za porozumieniem i bez zachowania okresu wypowiedzenia – aktualnie obowiązującej Umowy armatorskiej. Zgodnie z brzmieniem tej uchwały PZŻ do dnia 3 listopada 2021 roku miał zobowiązać się do przedstawienia Zarządowi STAP nowego Armatora (dlatego rozstrzygnięcie Konkursu musiało nastąpić przed tą datą).

Na tym samym posiedzeniu uzgodniono też spotkanie przedstawicieli PZŻ z załogą stałą, które miało odbyć się w obecności Dyrektora Biura Armatorskiego – Pana Marka Klebana, który był jego organizatorem. I tak, w dniu 20 października 2021 roku odbyło się spotkanie z załogą stałą pracującą na STS „Pogoria”, celem omówienia aktualnej sytuacji Żaglowca, jak również celem omówienia dalszej współpracy załogantów z nowym Armatorem, który zostanie wyznaczony przez PZŻ. Wszelkie rozmowy z załogą prowadzone były w obecności Pana Marka Klebana i z jego pełną akceptacją, zatem złożenie przez STAP oświadczenia o takiej treści jest dla PZŻ posunięciem absolutnie niezrozumiałym.

Kolejno, odnosząc się do wskazanych w oświadczeniu STAP informacjach, jakoby Konkurs ogłoszony przez PZŻ ukierunkowany był wyłącznie na jeden podmiot – nie są one niczym podparte. Konkurs ogłoszony był bowiem w ramach konkursu publicznego i każdy mógł do niego przystąpić. PZŻ oraz STAP są współwłaścicielami Żaglowca STS „Pogoria”, zatem działania każdego z tych podmiotów powinny podążać do dbania o dobro Żaglowca, o co z pewnością będzie walczył Zarząd PZŻ.

Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
4

PODZIEL SIĘ OPINIĄ