USTAWY

1961.12.01 – o izbach morskich

1980.01.31 – o godle, barwach i hymnie RP

1989.04.07 – Prawo o stowarzyszeniach

1991.03.21 – o obszarach morskich RP i administracji morskiej

1997.04.02 – Konstytucja RP

1999.10.07 – o języku polskim

2000.12.21 –  o żegludze śródlądowej

2001.09.06 –  o dostępie do informacji publicznej

2001.09.18 – Kodeks morski

2002.08.30 – o systemie oceny zgodności

2004.04.20 – o wyposażeniu morskim

2010.06.25 – o sporcie

2011.08.18 – o bezpieczeństwie morskim

2011.08.18 – o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

2012.01.10 – Prawo wodne

2012.08.31 – o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

2013.12.06 – obwieszczenie Maszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

2014.03.05 – o sporcie

2015.04.09 – o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

2015.07.24 – o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim…

2015.08.05 – o pracy na morzu

2015.08.05 – o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw

2016.12.02 – obwieszczenie marszałka Sejmu RP – w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

ROZPORZĄDZENIA

2003.04.28 – w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych

2004.04.30 – w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

2004.04.30 – ministra infrastruktury w sprawie nadawania nazw statkom

2004.11.19 – w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających

2004.12.23 – w sprawie polskiego rejestru jachtów

2006.06.09 – w sprawie uprawiania żeglarstwa (wygasło)

2008.04.11 – w sprawie trybu rejestracji statków używanych n wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji (wygasło)

2010.11.05 – w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków

2012.01.17 – w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m

2012.02.28 – w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

2013.04.09 – w sprawie uprawiania turystyki wodnej

2013.05.10 – w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie

2013.05.22 – w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

2013.06.21 – w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

2013.11.08 – w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

2014.09.05 – w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi

2015.01.16 – w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych

2015.07.21 – zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

2016.08.12 – ministra gospodarki morskiej i żeglugi sródlądowej w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa

PRZEPISY

System szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie

System kształcenia kadry instruktorskiej PZŻ w sporcie powszechnym