KONKURS WYCHOWANIE MORSKIE STUDENTÓW

O NAGRODĘ

logo Wychowanie Morskie Studentow edycja 2017

     CZERWONEJ RÓŻY WIATRÓW
„Trzymajmy się morza”- Stanisław Staszic, 1790 r.

Edycja 2017 r.

Konkurs Wychowanie Morskie Studentów organizowany jest już po raz trzeci. Powstał z inicjatywy  Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej (SSPG), Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej (SAPG) i Stowarzyszenia Czerwonej Róży (SCR).

W organizację tegorocznej edycji zaangażowali się także nowi partnerzy:  Liga Morska i Rzeczna (LMiR), Pomorski Związek Żeglarski (PoZŻ) oraz Narodowe Muzeum Morskie (NMM).  Współudział tak wielu znakomitych podmiotów potwierdza wagę i celowość podjętej inicjatywy.

W ubiegłym roku Honorowy Patronat nad konkursem sprawował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dla tegorocznej edycji wystąpiliśmy ponownie o Patronat Honorowy ministra.

Idea konkursu

Współczesny rozwój cywilizacyjny i gospodarczy świata pokazuje ogromne i rosnące znaczenie zasobów mórz i oceanów, jako ogromnej i atrakcyjnej przestrzeni dla aktywności zawodowej, kulturalnej i rekreacyjnej. Wynika z tego konieczność rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Rozwój tej gospodarki wymaga realizowania szerokiego programu wychowania morskiego społeczeństwa.

Szczególną pozycję w programie wychowania morskiego społeczeństwa powinno zająć edukacja w tym zakresie środowiska akademickiego. Wychowanie morskie studentów trzeba oprzeć o kształtowanie ich emocjonalnego pozytywnego stosunku do morza. Może się to dokonywać w różnorodnych formach działalności podejmowanych przez uczelnie, organizacje studenckie, koła naukowe, stowarzyszenia absolwentów, kluby akademickie i środowiskowe, jak też osoby indywidualne (studenci, absolwenci oraz pracownicy uczelni). Jak szeroki może być zakres tych działań pokazują najlepiej poprzednie dwie edycje naszego konkursu.

Do kogo jest skierowany konkurs Wychowanie Morskie Studentów?

W konkursie mogą wziąć udział organizacje studenckie, koła naukowe, stowarzyszenia absolwentów, kluby akademickie i środowiskowe jak i osoby indywidualne – studenci, absolwenci oraz pracownicy uczelni. Jury Konkursu będzie oceniało przedsięwzięcia mające charakter niekomercyjny, zrealizowane w jednej z poniższych kategorii:
a. Imprezy promujące kulturę morską organizowane w środowiskach akademickich.
b. Zloty turystyczne i towarzyskie regaty żeglarskie integrujące studentów uczelni nadbałtyckich.
c. Rejsy i wyprawy żeglarskie oraz wioślarskie na akwenach mórz i oceanów oraz na szlakach śródlądowych,
d. Wyprawy turystyki podwodnej mórz i oceanów, oraz ujść rzek.
e. Wyprawy turystyki poznawczej  na obszarach wysp, wybrzeży mórz i oceanów oraz ujść rzek.
f. Konferencje i seminaria naukowe organizowane na pokładach żaglowców.
g. Szkoły pod żaglami dla studentów na pokładach żaglowców.
h. Kompleksowe programy wychowania morskiego studentów realizowane na polskich uczelniach wyższych.
i. Wybitne osiągnięcia akademickich klubów i sekcji żeglarskich oraz klubów nurkowych.
j. Wybitne projekty studenckich kół naukowych dotyczące wykorzystania zasobów morza, transportu morskiego i intermodalnego dla rozwoju kraju.
k. Inne spełniające misję konkursu

Nagrody

Jury Konkursu wybierze spośród wszystkich zgłoszonych przedsięwzięć maksymalnie 15 finalistów, którzy zostaną zaproszeni na publiczne przesłuchania przed Jury i na Galę ogłoszenia wyników w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Nagrodami w konkursie są: Statuetka Laureata Konkursu nazwana „Czerwoną Różą Wiatrów” za najlepsze zgłoszone do Konkursu przedsięwzięcie, pamiątkowe dyplomy dla wszystkich nominowanych, nagrody pieniężne ufundowane przez sponsorów.

W ubiegłym roku Laureat otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł, Jury przyznało również dwa wyróżnienia po 4000 zł każde.

Regulamin tegorocznego konkursu 

Ważne daty

8 maja 2017 r. – ostateczny termin nadesłania zgłoszenia do Konkursu w formie elektronicznej na adres: wychowaniemorskiestudentow@pozz.org.pl.

Zgłoszenie musi być kompletne, zgodnie z wymaganiami Regulaminu i zawierać wypełniony oraz podpisany  formularz zgłoszenia (skan), krótką prezentację przedsięwzięcia w formacie pdf, rekomendację uczelni wyższej, oraz fotografie obrazujące przedsięwzięcie.

Formularz zgłoszeniowy (dokładne wytyczne dostępne są w Regulaminie)

12 maja 2017 r. – ostateczny termin nadesłania wymaganych dokumentów w formie papierowej.

20 maja 2017 r. – Jury Konkursu wstępnie oceni nadesłane zgłoszenia i wybierze maksymalnie 15 przedsięwzięć nominowanych do ostatecznej klasyfikacji Konkursu.

27 maja 2017 r. – otwarte dla publiczności prezentacje nominowanych przedsięwzięć przez zgłaszających, przed Jury Konkursu w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Po prezentacjach Jury na zamkniętym posiedzeniu wyłoni Laureata Konkursu i przyzna wyróżnienia.

3 czerwca 2017 r. – uroczyste wręczenie dyplomów i nagród podczas Gali Konkursu w Narodowym Muzeum Morskim na Ołowiance w Gdańsku.

Biuro Konkursu:
Pomorski Związek Żeglarski
al. Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia
Kontakt mailowy: wychowaniemorskiestudentow@pozz.org.pl

 

Wyniki-nagroda główna i wyróżnienia

Wyniki 2017-broszura.