17.10.2020

Zmiany w klasyfikacji klasy KWR: Po uwzględnieniu reklamacji wniesionej przez Tomasza Siekierko, sternika s/y „Tora”, dokonana została korekta sprawozdania z regat o Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej. Miała ona wpływ na zmiany klasyfikacji generalnej klasy KWR, ale nie w obrębie trzech pierwszych miejsc klasyfikacji końcowej.

16.03.2020

Spotkanie przedstawicieli członków Konferencji Pucharu Bałtyku Południowego planowane w sobotę 28 marca zostaje odwołane z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, co wiąże się z poważnymi ograniczeniami w ruchu granicznym.

Powyższe ograniczenie uniemożliwi przybycie na spotkanie przedstawicieli Regionu Kaliningradzkiego. W przypadku ustania przyczyn odwołania spotkania, możliwe jest wyznaczenie innego terminu spotkania pod warunkiem podjęcia wspólnej decyzji wszystkich zainteresowanych.

W celu uzgodnienia treści Regulaminu PBP 2020 oraz zawartości Kalendarza PBP 2020 przedstawiciel każdego Regionu powinien przesłać na adres: pbp@pozz.org.pl opinię, uwagi lub własną wersję odnoszącą się do załączonych projektów dokumentów, wyłącznie w formie pisemnej.

Należy pamiętać, że każdemu z regionów przysługuje limit 6 regat w kalendarzu. Ponieważ w obecnym sezonie organizatorem regat o Puchar Trzech Marszałków jest Region Kaliningradzki, limit regat tego regionu może zostać zwiększony do 7 regat.

Procedura ustalenia ostatecznych wersji dokumentów
1. O godz.2000 w dniu 28.03.2020 upływa termin złożenia uwag, opinii lub odrębnych projektów wersji Regulaminu PBP 2020 i Kalendarza PBP 2020;
2. Biuro PBP opracuje zmienione na podstawie otrzymanych uwag i opinii, teksty projektów ww. dokumentów;
3. Niezwłocznie po opracowaniu zmienionych tekstów ww. dokumentów, jednak nie później niż w dniu 03.04.2020, Biuro PBP ogłosi ostateczne teksty Regulaminu PBP 2020 i Kalendarza PBP 2020;

W trakcie opracowywania zmian w ekstach Biuro PBP prowadzić będzie indywidualne uzgodnienia.

Członkami Biura PBP w dniu opublikowania niniejszego komunikatu są:
Region Elbląski – Stanisław, Bogdan Justyński; bjustynski@gmail.com
Region Kaliningradzki  Igor Bagrov; bil.aphrodite@gmail.com
Region Pomorski – Andrzej Załucki; azalucki@o2.pl
Region Zachodniopomorski – Wojciech Denderski; w.denderski@gmail.com

Офисное сообщение КЮБ – 16.03.2020

Встреча представителей участников конференции КЮБ, запланированной на субботу 28.03.2020, отменена в связи с введением эпидемической угрозы, которая влечет за собой жесткие ограничения на приграничное движение. Это ограничение не позволит представителям Калининградской области приехать на встречу. В случае прекращения причин отмены заседания может быть назначена другая дата проведения заседания при условии принятия совместного решения всеми заинтересованными сторонами. Для согласования содержания Правил КЮБ 2020 и содержания календаря КЮБ 2020 представитель каждого региона должен направить заключение, замечания или свою версию к прилагаемым проектам адресного pbp@pozz.org.pl. документы, только в письменной форме.

Обратите внимание, что в каждом регионе есть ограничение в 6 регат в календаре. Поскольку в текущем сезоне проводится Кубок трех маршалов Калининградская Область, лимит регаты этого региона может быть увеличен до 7 регат.

Процедура установления окончательных версий документов

  1. В 2000 часов 28.03.2020 истекает срок представления замечаний, мнений или отдельных черновых версий Правил КЮБ 2020 и Календаря КЮБ 2020;
  2. Офис КЮБ составляет пересмотренные на основе полученных замечаний и мнений, текстов проектов, упомянутых документов;
  3. Как только были составлены измененные тексты, но не позднее 03.04.2020, Офис КЮБ объявит окончательные тексты Правил КЮБ 2020 и календаря PBP 2020;
  4. В ходе разработки поправок Офис КЮБ будет проводить индивидуальные мероприятия.Членами Управления ПБП на дату публикации настоящего Сообщения должны быть:

Region Elbląski – Stanisław, Bogdan Justyński; bjustynski@gmail.com
Region Kaliningradzki  Igor Bagrov; bil.aphrodite@gmail.com
Region Pomorski – Andrzej Załucki; azalucki@o2.pl
Region Zachodniopomorski – Wojciech Denderski; w.denderski@gmail.com

12 marca 2019 r.

Regaty PBP sezonu 2019 zaplanowane zostały w projekcie Kalendarza Pucharu Bałtyku Południowego 2019. Projekt zostanie zatwierdzony przez Konferencję PBP, która obradować będzie 30 marca w Gdyni. Zatwierdzony zostanie wówczas również Regulamin 2019, który zawiera propozycję dwóch zmian zaznaczonych w tekście kolorem żółtym. Wszelkie uwagi do ww. dokumentów można zgłaszać do 23 marca.

14 listopada 2018 r.

Sprawozdanie Biura Pucharu Bałtyku Południowego z realizacji działalności w sezonie 2018 roku

26 kwietnia 2018 r.

W oparciu o postanowienia podjęte przez członków Konferencji Pucharu Bałtyku Południowego obradujących w dniu 7 kwietnia 2018, a dotyczące zwracania szczególnej uwagi na jakość organizacyjną regat klasyfikowanych w PBP, biuro PBP informuje, że weryfikowana będzie zgodność dokumentów regat (ZoR, IŻ) ze wzorami opublikowanymi w dodatkach K i L PRŻ  2017/2020. Wymienione dokumenty niezgodne w znacznym stopniu z PRŻ będą w pierwszej kolejności zwracane w celu wprowadzenia korekty. Niewykonanie korekty w stopniu odpowiednim do wymogów PRŻ skutkować może odmową przyjęcia wyników do klasyfikacji PBP.