< Powrót
6
marca 2020
Tekst:
Leopold Naskręt
Zdjęcie:
Leopold Naskręt

Narada Szkoleniowa PZŻ

W dniach  28-29 lutego w Toruniu odbyła się coroczna Narada Szkoleniowa Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ), w której uczestniczyli  instruktorzy i trenerzy żeglarstwa reprezentujący PZŻ, Okręgowe Związki Żeglarskie (OZŻ)  i współpracujące podmioty. Przedmiotem dwudniowego spotkania była dyskusja o nowych, ważnych dla środowiska,  zjawiskach i problemach.

Naradzie przewodniczyła wiceprezes PZŻ ds. szkolenia, kpt. Katarzyna Domańska. Pomorski Związek Żeglarski (PoZŻ) reprezentowali: Leopold Naskręt – sekretarz Zarządu, członek Komisji Szkolenia PZŻ i Leszek Batko – sekretarz Biura PoZŻ.

Pierwszy dzień narady (piątek), zdominowała problematyka związana ze szkoleniem  i unifikacją instruktorów prowadzących szkolenie kandydatów na Instruktorów Żeglarstwa PZŻ (IŻ PZŻ) i Nauczycieli Żeglowania PZŻ (NŻ PZŻ).

– Wprowadzenie zmian w 2019 r., w Systemie Kształcenia Kadry Szkoleniowej PZŻ w Żeglarstwie Powszechnym, polegających m. in. na zlikwidowaniu stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ (MIŻ PZŻ) nie zachwiało rynkiem i  zaowocowało 8 kursami IŻ PZŻ, na których patenty zdobyły 34 osoby (rok 2018 IŻ PZŻ – 2 kursy, 11 patentów) i 20 kursami NŻ PZŻ, w których uczestniczyło 119 osób a patenty uzyskało 115 osób  (rok 2018 MIŻ PZŻ – 23 kursy, 173 patenty) – powiedziała wiceprezes PZŻ ds. szkolenia kpt. Katarzyna Domańska.

W drugim dniu spotkania dr Ryszard Błacha rozszerzył zasygnalizowane podczas ubiegłorocznej konferencji pojęcia, definicje i cele wprowadzania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) w strukturze stopni instruktorskich i trenerskich Związku. Przedstawił aktualny stan zaawansowania prac w zakresie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie. Zarząd PZŻ zatwierdził w grudniu 2019 r. i przekazał do Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), celem dalszego procedowania, dwie kwalifikacje w sporcie powszechnym tj. nauczyciela żeglowania, instruktora i egzaminatora żeglarstwa.

Nowym tematem, który przedstawił Patryk Romanowski, członek Komisji Szkolenia (KS) PZŻ, był Regulamin Licencji Szkoleniowych na rok 2020  w perspektywie propozycji powołania Licencjonowanych Centrów Szkolenie Żeglarskiego PZŻ  i wznowienia Licencjonowanych Szkół Żeglarskich PZŻ wraz z obowiązkami i korzyściami wynikającymi z ich posiadania jak i kryteriami  przyznawania i pozbawiania.

W podsumowaniu minionego sezonu żeglarskiego przez Weronikę Dyjas z Wydziału Rozwoju i Upowszechniania Żeglarstwa PZŻ, w którym, podobnie jak w latach poprzednich, największą aktywność w przeprowadzaniu egzaminów wykazał  okręg śląski a następnie krakowski, wielkopolski, wrocławski, pilski i kujawsko-pomorski. Z 24 czynnie działających okręgów pomorski plasuje się na 10 pozycji.

Analizując ilość przeprowadzanych egzaminów można przyjąć, że obserwowana od lat tendencja spadkowa ustabilizowała się. W roku 2017 w strukturach PZŻ odbyło się 319 egzaminów na patent żeglarza jachtowego i patent jachtowego sternika morskiego, w roku 2018 odbyło się 306 egzaminów a w  2019 r. 310. W dalszej części wystąpienia zostały zaprezentowane nowości w zakresie ubezpieczeń instruktorskich, trenerskich i zawodniczych, postępujące prace nad wdrażaniem kolejnych modułów e-biura PZŻ, ciekawie zaprojektowana, odmienna w swojej szacie graficznej książeczka żeglarska, nowatorski system wolontariatu do wykorzystania przez kluby i okręgi oraz paleta programów edukacyjnych funkcjonujących od 2019 r. – PolSailing OPEŻ (Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej), PolSailing Day, PolSailing Cała Rodzina pod Żaglami.

Szeroką i gorącą  dyskusję wzbudziły, zaprezentowane przez kpt. Katarzynę Domańską, propozycje zmian do ustawy o sporcie i rozporządzeń dotyczących żeglarstwa z 2013 r. Oto tylko niektóre z problemów poruszonych na naradzie:

– zmiana kwalifikacji egzaminatora,

– umożliwienie egzaminowania osób szkolonych przez egzaminatora,

– przygotowanie merytoryczne i formalne instruktora sportu w żeglarstwie, do przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie,

– zmiana cennika opłat za egzaminy i patenty oraz  likwidacja zniżki 50 proc.

W trakcie wymiany zdań, dyskutanci zwrócili uwagę na zagrożenie wizerunkowe w udostępnianiu logo PZŻ. W konkluzji przyjęto, jako jeden z bardzo ważnych postulatów, że każdy uprawniony do egzaminowania podmiot powinien firmować patenty własnym znakiem. Wskazana jest również konieczność zmian w przedmiocie:

– uprawnień żeglarza jachtowego – przez rozdzielenie patentu z uprawnieniami na wody śródlądowe  i wody morskie,

– zakresu materiału, niezbędnego stażu morskiego i jego uwiarygodnienia, na patent jachtowego sternika morskiego i kapitana jachtowego,

– sposobu  weryfikacji patentów,

– nadzoru nad przeprowadzanym egzaminem,

– zdefiniowania miejsca przeprowadzenia egzaminu na patent morskiego sternika motorowodnego.

Obecny na konferencji prezes PZŻ Tomasz Chamera zabierając głos zaznaczył, że  jednym z priorytetów Związku, jest upowszechnianie żeglarstwa przez podjęte inicjatywy takie jak: narodowy program nauczania żeglarstwa, promocja, marketing i organizacja imprez żeglarskich, szkolenia i egzaminy, rozwój żeglarstwa morskiego i amatorskiego żeglarstwa śródlądowego.

Na zakończenie prezes Chamera przypomniał misję Związku polegającą na  organizacji wszelkich działań związanych z żeglarstwem powszechnym, młodzieżowym i wyczynowym w Polsce. Celem zwiększenia jego popularności i umożliwienie korzystnych warunków działania dla wszystkich uprawiających ten sport jest uzyskanie minimum 1 medalu w każdych kolejnych igrzyskach olimpijskich, regularne szkolenie bezpośredniego zaplecza kadry narodowej pod kątem kolejnych cykli olimpijskich, zwiększenie liczby żeglarzy i zasięgu działalności PZŻ jako nowoczesnej organizacji o europejskich standardach i ambicjach.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ