< Powrót
13
grudnia 2018
Tekst:
mat. prasowe, dol
Zdjęcie:
MKiDN/Danuta Matloch
Muzeum Morskiego
Dr Robert Domżał - z prawej - odbiera nominację na na stanowisko dyrektora NMM w Gdańsku.

Zmiana na stanowisku dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego

Minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał na stanowisko dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku doktora Roberta Domżała. 5-letnia kadencja dyrektora rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. Dzień wcześniej wieloletnią pracę na tym stanowisku zakończy dr inż. Jerzy Litwin.

Dr Robert Domżał jest archeologiem i muzealnikiem, kustoszem dyplomowanym. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2007 r. na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku pracuje od 1996 r., od 2007 r. pełni tam funkcję kierownika Działu Historii Budownictwa Okrętowego oraz pełnomocnika ds. rozwoju Muzeum Zalewu Wiślanego. Koordynował prace nad utworzeniem Oddziału Muzeum – Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich.

Robert Domżał – od 1 stycznia 2019 r. dyrektor NMM.

Kierował kilkoma międzynarodowymi i krajowymi projektami naukowymi. Jest autorem oraz współautorem wielu publikacji i wystąpień naukowych wygłoszonych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących morskiego dziedzictwa kulturowego. Od 2018 r. członek Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. W latach 2007-2014 przewodniczący Grupy Roboczej ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Krajów Bałtyckich, a obecnie członek tejże Grupy.

Od 2014 r. członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddziału Pomorskiego. W latach 2009-2017 członek Zarządu International Congress of Maritime Museums, afiliowanego przy ICOM. Wyróżniony złotą odznaką za „Za opiekę nad zabytkami” (2010 r.), a także odznaką Bliza International, otrzymaną od Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku za duży wkład w budowanie międzynarodowej sieci współpracy między placówkami kulturalnymi, szczególnie muzeami morskimi w obszarze basenu Morza Bałtyckiego (2012 r.).

Dotychczasowych dyrektor Muzeum dr inż. Jerzy Litwin rozpoczął współpracę z Muzeum Morskim w Gdańsku w 1964 r., opracowując próby rekonstrukcji dawnych statków pomorskich dla potrzeb wystawowych, a pracę w tym Muzeum na stanowisku starszego asystenta rozpoczął w 1972 r. W roku 1988 na krótko rozstał się z Muzeum, obejmując stanowisko m.in. dyrektora Wydawnictwa Morskiego. W 1991 r. został wicedyrektorem do spraw merytorycznych Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, a w czerwcu 2001 r. dyrektorem Muzeum i funkcję tę – w ramach kolejnych kadencji – sprawuje do dzisiaj.

Jerzy Litwin

Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego Jerzy Litwin.

Jego pracę cechował zawsze profesjonalizm, pasja i ogromne zaangażowanie w dzieło zachowania oraz udostępniania morskiego i rzecznego dziedzictwa Rzeczypospolitej. Potwierdzeniem jakości osiągnięć dyrektora Litwina była decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego o zmianie w roku 2013 nazwy Centralnego Muzeum Morskiego na Narodowe Muzeum Morskie. Rezultaty wieloletniej działalności są widoczne w gdańskiej siedzibie Muzeum oraz w jego oddziałach w Gdyni, Kątach Rybackich, Tczewie, Helu i Łebie.

Dzięki zaangażowaniu dyrektora Litwina oraz kierowanego przez niego zespołu i pozyskanym środkom finansowym z kraju i z zagranicy powstały: Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku (2012 r.) oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym (2016 r.). Z jego inicjatywy została także utworzona sieć europejskich muzeów rzek, której uczestnicy spotykają się corocznie w kolejnych miastach europejskich. Obowiązki związane z pełnioną funkcją nie przeszkodziły dyrektorowi Jerzemu Litwinowi w kontynuacji pracy naukowej – wydał sześć książek (w tym jedną w Niemczech) oraz opublikował ponad 220 artykułów, w tym ponad 50 za granicą (w języku angielskim i tłumaczonych na niemiecki, holenderski i litewski).

Narodowe Muzeum Morskie od lat stale współpracuje z Pomorskiem Związkiem Żeglarskim.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ